Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Κλικ εδώ: Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης!

Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι το εργαλείο αυτοαξιολόγησης μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μία φορά από τους χρήστες χωρίς διακοπή.
Η βαθμολογία σας δεν θα μετρηθεί αν φύγετε από την επόμενη σελίδα!

 

Ο αριθμός των αστεριών που απονέμονται αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο το οποίο θεωρείται ότι έχετε επιτύχει. Συνολικά, υπάρχουν πέντε επίπεδα:

 

1. Επίπεδο αφετηρίας (ένα αστέρι)

Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στη συνήθη βιώσιμη επιχείρηση του σήμερα. Η επιχείρηση ακολουθεί τον νόμο και ό,τι είναι απαραίτητο και μπορεί να αξιοποιεί ad hoc τις βιώσιμες ευκαιρίες που παρέχονται, αλλά δεν διαθέτει πολιτικές που να αντιμετωπίζουν ζητήματα που σχετίζονται με τους πέντε ΣΒΑ.

 

2. Επίπεδο δράσης (δύο αστέρια)

Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί σε μια ευέλικτη επιχείρηση που δημιουργεί το πλαίσιο δράσης της ανταποκρινόμενη στις τάσεις και τους κανόνες της αγοράς, υιοθετώντας ένα βασικό πλαίσιο για τη μελλοντική ανάπτυξη της στρατηγικής της σχετικά με τη βιωσιμότητα.

 

3. Επίπεδο συνείδησης (τρία αστέρια)

Αυτό το επίπεδο αντιστοιχεί σε μια επιχείρηση με ανεπτυγμένο πλαίσιο και στρατηγική σχετικά με τη βιωσιμότητα στο εσωτερικό της, κατάλληλα για μια επιχείρηση με προοδευτική σκέψη για τους ΣΒΑ και την παρακίνηση των πόρων της προς την επίτευξή τους.

 

4. Επίπεδο βέλτιστης πρακτικής (τέσσερα αστέρια)

Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στις κύριες απαιτήσεις της βιωσιμότητας και απονέμεται σε επιχειρήσεις με σαφείς βιώσιμους στόχους, κινητοποιημένη ηγεσία και επαρκείς πόρους για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους σε θέματα βιωσιμότητας. Αυτή η επιχείρηση βρίσκεται στο κορυφαίο 5ο εκατοστημόριο της βιωσιμότητας που θα ήταν καλό να επιδιώκουν όλες οι επιχειρήσεις.

 

5. Επίπεδο παγκόσμιου παραδείγματος (πέντε αστέρια)

Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στην αιχμή της βιώσιμης καινοτομίας, υπερβαίνοντας τις συμβατικές αντιλήψεις και προσδοκίες για τη βιωσιμότητα και υιοθετώντας νέες καινοτόμες πρακτικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των πέντε ΣΒΑ. Οι επιχειρήσεις αυτές χαράζουν τη βιώσιμη πορεία προς τα εμπρός δοκιμάζοντας δημιουργικές και ανατρεπτικές ιδέες στο πλαίσιο των δικών τους πρακτικών όσον αφορά τη ριζοσπαστική δομή, την ιδιοκτησία, τη διανομή, τη δέσμευση, την ευθύνη και τη λογοδοσία.

 

Σημείωση: Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης μπορεί να συμπληρωθεί μόνο μία φορά από τους χρήστες, χωρίς διακοπή. Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 

Κλικ εδώ: Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης!